REZERWACJA

Gwarancja najlepszej ceny
i bezpiecznej płatności online

Przyjazd
Wyjazd
ilość osób
line

Regulamin

line

R E G U L A M I N Miłosz Hotel Fitness & SPA 
 
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Miłosz Hotel Fitness & SPA, ul. 3-go maja 36, 83-300 Kartuzy oraz osoby dokonujace przedpłaty na poczet przyszłego pobytu.
2. Podstawą zameldowania Gościa jest:

a) okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego stosownego dokumentu,

b) podpisanie karty meldunkowej i akceptacja Regulaminu,

c) opłacenie całego pobytu (tzn. rozliczenie się za cały pobyt następuje przy zameldowaniu Gościa).

3. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, czynna w godzinach 7.00-21.00, po tej godzinie recepcja jest zamykana, tym samym możliwość meldunku jest ograniczona czasowo w godzinach otwarcia recepcji,  tel. 516 24 24 11.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego. W okresie czerwiec-wrzesień doba zaczyna się o 16:00. Pokój wynajmowany jest na doby. Gość musi się zameldować do godziny 21.00. Wejście do hotelu po godz. 21.00 za pomocą breloka, w przypadku zagubienia breloka gość ponosi karę 50zł. Podczas wymeldowania Gość musi zdać klucze z brelokiem osobiście. W Hotelu obowiązuje zakaz pozostawiania kluczy w drzwiach pokoju.

5. W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu w hotelu po zameldowaniu, hotel nie zwraca opłaty.

6. Jeśli Gość nie określił inaczej czasu pobytu, uznaje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przez Gościa w dniu przybycia  (oraz patrz pkt. 5) Gość powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Jeśli hotel będzie dysponował wolnymi pokojami, pobyt zostanie przedłużony.
8. W przypadku nie opuszczenia pokoju przez gości do godziny 12.00 oraz w przypadku braku wolnych pokoi, pracownicy hotelu mogą spakować rzeczy pozostawione przez klienta i przechować w recepcji do czasu odbioru ich przez klienta.

9. Zatrzymanie pokoju po godz. 12.00 traktowane jest jako automatyczne przedłużenie doby i hotel ma prawo pobrać opłatę  za dodatkową dobę. 

10. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00-06.00.

11. Osoba niezameldowana w hotelu może przebywać w pokoju hotelowym w godz. 8.00-21.00

12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

13. Gość hotelowy powinien recepcji zgłosić szkodę niezwłocznie po jej wystąpieniu.

14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i braki w wyposażeniu  i urządzaniach hotelu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób (w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się  do całkowitego zakazu palenia tytoniu w całym obiekcie).

15. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu jest zabronione. Hotel zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w wysokości 500zł  za złamanie zakazu palenia oraz prawo odmowy przyjęcia rezerwacji. Dotyczy to również uruchomienia alarmu pożarowego w skutek zapalenia papierosa lub innego wyrobu, powodującego uruchomienie się urządzenia. Ponadto zabrania się wykręcania/zasłaniania czujek dymu. Skutkować może to żądaniem odszkodowania w wysokości 500 zł I/lub wyproszeniem Gościa z hotelu. Należność za pobyt nie zostanie w tym przypadku zwrócona, z powodu niestosowania się do regulaminu oraz narażenie właściciela obiektu na szkody materialne, utratę zdrowia, a nawet życia osób przebywających na terenie obiektu. Koszty szkody wynikającej z zaprószenia ognia przez gościa zostaną na niego nałożone.  

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych  i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to zasilaczy i ładowarek oraz suszarek  do włosów i golarek.

17. Każdorazowo po opuszczeniu pokoju Gość powinien upewnić się, że krany są zakręcone, światła i tv wyłączone, a okna zamknięte.

18. W razie zauważenia pożaru Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Straży Pożarnej.

19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną dla Gościa, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu hotelowego.

20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, niezależne od niego.
21. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. 

22. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom, bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia  i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

23. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa będącego po wpływem alkoholu, środków odurzających i/lub zachowującego się agresywnie.

24. Zwierzęta na terenie hotelu nie są akceptowane.

 

II. Rezerwacje

1. System rezerwacji (on-line) obsługuje Hotres. Płatności w tym systemie realizowane są za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24. Płatność za rezerwację on-line odbywa się tylko przelewem elektronicznym.

2. Ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają VAT).

3. Rezerwację uznaje się za gwarantowaną w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym hotelu.

4. Co do zasady, w celu zagwarantowania rezerwacji Hotel pobiera ok. 33% zadatku od całkowitego kosztu rezerwacji, lecz nie mniej niż koszt pierwszej doby hotelowej. Pobierany zadatek jest bezzwrotny w przypadku anulacji rezerwacji. 
5. Wszystkie przedpłaty na poczet usługi hotelowej traktowane są jako zadatek, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji lub jej znaczącej modyfikacji. Dotyczy to wszystkich form rezerwacji (strona internetowa hotelkaszuby.pl, rezerwacja telefoniczna, mailowa, osobista, booking.com itd.)

6. Po dokonaniu płatności on -line  Gość otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mailowy e-maila z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji przez Hotel. W tym momencie rezerwacja staje się gwarantowana.

7. Gość zobowiązany jest dopłacić pozostałą kwotę szacowanych kosztów rezerwacji w dniu zameldowania. Płatność może nastąpić kartą płatniczą/kredytową lub gotówką.

8. Hotel nie odpowiada za błędy w funkcjonowaniu systemu płatności on-line.

9. Hotel nie odpowiada za błędnie wypełniony formularz rezerwacji on-line przez Gościa.

10. Rezerwacja może być anulowana wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@hotelkaszuby.pl. Zadatek nie zostaje zwrócony.

11. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „Miłosz” Marcin Miłosz, ul. 3 Maja 36, 83 – 300 Kartuzy, NIP 589 200 63 09 do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu z godnie z Ustawą z dn. 29.10.1997r.  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 z 1997r, poz.883.

12.  Ewentualne reklamacje powinny być zgłaszane obsłudze hotelu niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, na miejscu lub na adres  mailowy biuro@hotelkaszuby.pl. Hotel ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji.

13.   Warunkiem zamknięcia procesu rezerwacji on-line jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Gościa. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest "MIŁOSZ" MARCIN MIŁOSZ ul. 3 Maja 36 Kartuzy 83-300

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@hotelkaszuby.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

design by : LEMONPIXEL.pl